Terapia pedagogiczna

Terapia pedagogiczna to specjalistyczne działania mające na celu niesienie pomocy dzieciom ujawniającym różnego rodzaju nieprawidłowości rozwoju i zachowania. Ukierunkowana jest ona na korygowanie i kompensowanie zaburzeń psychoruchowego rozwoju dziecka jako jednej z przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Proces wychowania i proces terapeutyczny są ściśle ze sobą powiązane, pozwalają rozwijać i utrwalać w każdym dziecku zalążek uzdolnień, które posiada, by poprzez współdziałanie z innymi, uczyło się kochać świat oraz działać w nim dla dobra człowieka i świata.

W procesie edukacyjno-terapeutyczno-opiekuńczo-wychowawczym naszego przedszkola stosowane są zróżnicowane formy i metody pracy, dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości psychoruchowych wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną.

Stosowane metody pracy:

Metody oparte o kontakt z ciałem:

Doznania związane z odczuwaniem dotyku, ruchu z tzw. bliskimi zmysłami, pojawiają się najwcześniej w życiu człowieka. Dlatego te są mu najlepiej znane, zapewniają skuteczne zaspokojenie potrzeby poczucia bezpieczeństwa . Pozwalają na zdobywanie informacji na temat swojego ciała, wyodrębnienie go z otoczenia, a co za tym idzie ułatwiają rozwój poznawczy.

Do metod opartych głównie o kontakt z ciałem zaliczyć można m.in.:

  1. Zabawy paluszkowe.
  2. Baraszkowanie.
  3. Metodę Ruchu Rozwijającego.
  4. Programy Aktywności: świadomość ciała, kontakt i komunikacja.

 

Podstawową zaletą opisanych poniżej metod jest ich naturalność i prostota. Wszystkie odwołują się do znanych z dzieciństwa zabaw i form kontaktu z małymi dziećmi.